Puolueohjelma

 

SUOMALAISTEN ETU, YKSILÖNVAPAUS JA SUORA DEMOKRATIA

 

Puolueen tarkoituksena on Suomen kansalaisten ja Suomen valtion kansallisten etujen ajaminen. Suomen valtion tulee olla ensisijaisesti Suomen kansalaisten edunvalvontaorganisaatio. Valtion ensimmäinen tehtävä on Suomen kansalaisten turvaaminen. Suomi tulee säilyttää suomalaisena, ja suomalaisen kulttuurin olemassaoloa pitää vaalia.

Suomi koostuu omista kansalaisista, joiden mielipiteet tulee huomioida päätöksenteossa. Päätöksenteon tulee noudattaa ns. subsidiariteettiperiaatetta eli päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia; valtio, kunta, jopa kaupunginosa- tai kylätasolla. Suomen tulee valtiona pitää huolta omista kansalaisistaan, ja Suomen kansalaisten tulee olla mukana päätöksenteossa.

Suomen laissa tulee säilyttää yksilönvapaus ja sen toteutumista tulee kansalaisten valvoa parhaan kykynsä mukaan. Siksi julkisen organisaatioiden päätöksenteon, oikeuskäsittelyjen ja esimerkiksi poliisitoiminnan tulee olla mahdollisimman avointa. Asioiden kritisointi kuuluu sananvapauteen eikä sitä tule rajoittaa arveluttavin keinoin. Kansalaisen velvollisuus valtiota kohtaan on valvoa sen oikeuden- ja lainmukaisuutta.

Suomi on valtiona vietävä kohti suoraa demokratiaa (eli sitovia kansanäänestyksiä). Suora demokratia antaa kansalle välineet käyttää itse sille kuuluvaa valtaa päätöksenteossa. Suorassa demokratiassa on käytettävä myös subsidiariteettiperiaatetta.

Yksilönvapaudet kattavat demokratialle niin tärkeät asiat kuten sananvapauden, liikkumisvapauden, uskonnonvapauden ja monia muita vapauksia olettaen, että näillä vapauksilla ei rajoiteta toisten vapauksia laittomasti

Suomidemokraatit ei kannata ryhmäkuria, vaan ehdokkaamme, päättäjämme ja jäsenemme saavat puolueohjelmamme lisäksi vapaasti ajaa muita omille äänestäjilleen tärkeitä asioita ja myös äänestää niistä lupauksensa mukaisesti.

Suomidemokraattien päätavoitteina ovat suomalaisten etu, suomalaisten yksilönvapaudet ja suomalaisten suora demokratia. Näihin tavoitteisiin odotamme myös ehdokkaidemme, päättäjiemme ja jäsenistömme sitoutuvan.

KEHITYSAPU

Kehitysmaiden ongelmat on ratkaistava paikan päällä. Nykymuotoinen, valtion budjetista maksettava kehitysapu on lakkautettava kokonaan ja siirryttävä vapaaehtoiseen kehitysyhteistyömaksuun. Tämä voidaan toteuttaa veroilmoituksen yhteydessä siten, että jokainen veronmaksaja itse ilmoittaa mahdollisesta vapaaehtoisesta halustaan avustaa kehitysyhteistyötä. Myös erilaiset vapaaehtoiset keräys- ja lahjoitustuottomahdollisuudet on mahdollistettava kehitysapurahan piiriin.

Valtion kautta kerättävän vapaaehtoisen kehitysavun kohdentamisen tulee olla valtion vastuulla ja avun myöntämiselle on asetettava erittäin tiukat ehdot. Kehitysmaalle maksettava tuki on sidottava mm. naisten aseman kohentamiseen ennen kaikkea koulutuksen ja perhelainsäädännön keinoin.
Kehitysapua voidaan harjoittaa myös kaupankäynnin myötä. Suomi voi ryhtyä molempia osapuolia hyödyttävään kaupankäyntiin kehitysmaan kanssa.

MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA

Maahanmuuttopolitiikan on oltava vastuullista ja Suomen omasta edusta lähtevää.

Nykyinen maahanmuuttopolitiikka ei hyödytä Eurooppaa eikä lähtömaita. Nykyinen hallitsematon turvapaikanhakijoiden tulo esteettä Suomen rajojen yli tuo väistämättä esille konflikteja eri kulttuurien törmätessä toisiinsa vieraassa maassa yhteisössä, joka ei ole kenellekään tulijalle tuttu eikä vieraanvarainen. Erilaisten kulttuurien yhteentörmäys on lähes aina johtanut erilaisiin etnisiin konflikteihin.

Maahanmuutolle sekä pakolaisten vastaanotolle tulee asettaa erittäin tiukat rajat, joita ei ylitetä. Rikollisten maahantulo on estettävä, ja täällä vakaviin rikoksiin syyllistyneet karkotettava viipymättä.

Maahanmuuttajien uskonnollisten ja kulttuurillisten erityistarpeiden tyydyttäminen ei kuulu Suomen valtion ydintoimintoihin. Ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset tulee kieltää fyysistä koskemattomuutta loukkaavina. Maahanmuuttajat ja suomalaiset on nähtävä tässä mielessä yhtenä ryhmänä, jolloin kukaan ei saa kohtuutonta etua toiseen nähden.

Suomen tulee ottaa käyttöön pikakäännytykset, joissa ilmeisen perusteeton turvapaikkahakemus käsitellään ja hylätään 24 tunnin aikana, jonka jälkeen käännytys pannaan toimeen välittömästi. Niin ikään kaikki toisesta EU-maasta saapuneet palautettava siihen EU-maahan josta he ovat saapuneet (ns. Dublin -sopimus), ennen kuin he ovat edes saapuneet Suomen maaperälle.

Kiintiöpakolaisten määrä on sopeutettava yleiseen taloudelliseen kehitykseen: jos julkisia menoja ja palveluita sekä kansalaisten toimeentuloa leikataan, myös pakolaiskiintiöitä on leikattava. Kiintiöstä päättää YK:n sopimusten mukaisesti eduskunta vuosittain. Kiintiön määrä voi olla nollakin.

Suomen hallituksen on sitouduttava päätöksiinsä: mikäli tulijoiden pääluvut muuttuvat viikoittain ja sen myötä haetaan jatkuvasti lisärahoitusta, on holtitonta leikata samaan aikaan asumistukia, lääkekorvauksia ym. sekä heikentää Suomen kansalaisten asemaa, hyvinvointia, työssä käymisen sekä opiskelun edellytyksiä.

Maahanmuuttajalle maksettavalle toimeentulotuelle tulee asettaa takaraja (esim. yksi vuosi) jonka jälkeen maahanmuuttajan on kyettävä riittävään toimeentuloon omalla työpanoksellaan.

Vaatimus itsenäisestä toimeentulosta on ulotettava myös Suomeen kutsuttaviin perheenjäseniin siten, että perheen on kyettävä huolehtimaan toimeentulostaan kokonaisuudessaan ilman Suomen valtion ja sitä kautta veronmaksajien kustantamia tukia. Perheen yhdistämistä hakeva henkilö ei saa olla nauttinut toimeentulotukea viimeisten kahden vuoden aikana.

Toissijainen suojelu tulee lopettaa. Oleskelu humanitaarisin syin tulee lopettaa tai oleskelun pituus tulee rajoittaa siihen asti, että oleskeluperuste kotimaassa poistuu.

Kansalaisuuden myöntämisen kriteerien pitää olla tiukat kielitaito-, kotouttamis- sekä koulutusvaatimusten osalta. Myöntämisprosessissa ei saa ilmetä positiivista syrjintää. Kansalaisuuden saamisen tulee olla etuoikeus, ei oikeus.

Politiikan on oltava tiukkaa sellaisen maahanmuuton osalta, jonka vaikutukset suomalaiselle yhteiskunnalle ovat negatiiviset. Sen sijaan Suomen on oltava avoin sellaiselle maahanmuutolle, jonka vaikutukset ovat positiiviset. Itse itsensä elättävä ja yhteiskuntaan sopeutuva maahanmuuttaja on tervetullut.

TURVALLISUUSPOLITIIKKA

Kantamme on kriittinen Naton jäsenmaaksi liittymisen suhteen. Suomen on säilytettävä sotilaallinen puolueettomuus ja uskottava kansallinen puolustuskyky. Nato sotilasliittona ei ole osoittanut tukevansa jäsenmaitaan riittävästi. Jäsenmaksut liitossa ovat kansalaisten näkökannalta kohtuuttoman suuret eikä näitä mielestämme tule kansalaisten joutua maksamaan.

Tietoverkot on turvattava mahdollisilta kyberhyökkäyksiltä. Tuemme kahdenkeskistä kanssakäymistä kaikkien Suomen naapurimaiden kanssa.

Suomidemokraatit ei kannata nykyistä politiikkaa, jonka tarkoituksena on ulkoistaa kansallisen päätöksen vallan ulkopuolelle kuten muun muassa sähköverkot, vaan ne on pidettävä suomalaisten hallinnassa. Tieverkkoa ei saa ulkoistaa yksityisille toimijoille.

KRIMINAALIPOLITIIKKA

Tuomiot rikoksista on saatava rikosta ja kansan oikeustajua vastaavalle tasolle. Suomalaiseen oikeustajuun ei istu se, että talousrikoksesta saa suuremman tuomion kuin seksuaalirikoksesta tai rattijuopumuksen kautta aiheutetusta kuolemantuottamuksesta. Tuomiota määrättäessä ns. paljousalennusta ei saa käyttää vaan päinvastoin rikoksien toiston tulee olla raskauttava tekijä. Muuntorangaistukset on palautettava käyttöön sakkorangaistuksen osalta.

Rikoksen teko ei saa koskaan olla kannattavaa, vaan jokaisesta teosta pitää saada sanktio, jolla on vaikutusta.

Rikoksen uhrin asema on turvattava. Myös tapaukset joissa itseään, läheistään tai omaisuuttaan suojaava henkilö puolustautuu, on ratkaistava yleisen oikeustajun mukaisesti siten, ettei uhri ole se joka asiasta saa rangaistuksen.

Tuomiokäytännön ja rangaistusten on perustuttava rangaistuksen neljään peruspilariin: oikeudenmukainen kosto, pelote, sopeuttamien takaisin yhteiskuntaan, pahantekijän eristäminen.

  • Oikeudenmukainen kosto on yhteiskunnan kosto pahantekijää kohtaan yhteiskunnan sääntöjen rikkomisesta. Yhteiskunnan tulee kostaa uhrin puolesta, ettei yhteiskunta ajaudu ns. korpilain käyttöön.
  • Pelote on uhka muille, jotka suunnittelevat rikosta. Pelote tulee olla tarpeeksi korkea, että rikokseen ryhtymisen tulisi olla mahdollisimman riskialtista.
  • Sopeuttaminen yhteiskuntaan tarkoittaa pahantekijän sopeuttamista takaisin yhteiskuntaan hänen kärsittyään rangaistuksensa. Rikoksen uusimisen riski on korkea heti rangaistuksen päätyttyä ja tätä riskiä tulee lievittää.
  • Pahantekijä tulee eristää tarvittaessa yhteiskunnasta. Tämä tarkoittaa käytännössä ehdotonta vankeusrangaistusta. Valtion on suojeltava kansalaisia myös valtion omilta kansalaisiltaan, jotka eivät noudata yhteiskunnan normeja.

Poliisien määrä, ammattitaito sekä toimintaresurssit on turvattava. Yksilönvapauksiin kuuluva liikkumisen vapaus on myös turvattava.

PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIN

Suomidemokraatit kannattaa perustuslakituomioistuimen perustamista Suomeen.

Tällä hetkellä valvonta mm. kansanedustajiemme toimien osalta ei ole riittävää. Perustuslakituomioistuin antaa tähän hyvän mahdollisuuden. Perustuslakituomioistuin antaa ratkaisuja mm. lakien perustuslainmukaisuudesta sekä päätöksiä kansainvälisten sopimusten soveltuvuudesta maahamme Suomen perustuslain kannalta.

Suomessa ei tällä hetkellä ole perustuslakituomioistuinta vaan perustuslain toteutumista valvoo lakeja säätävä eduskunnan jäsenistä muodostuva perustuslakivaliokunta.

EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON ASEMA

Kannatamme evankelis-luterilaisen kirkon erottamista valtiosta. Ev-lut kirkkomme asema on sidottu perustuslakiin, joka nykyaikaisessa yhteiskunnassa ei ole enää tarpeen. Katsomme kirkon käyttävän asemaansa väärin nykyaikana. Rikoslaissa oleva niin sanottu ”Jumalanpilkka” eli uskonrauhan rikkominen, on poistettava,koska nykyaikaisessa yhteiskunnassa tulee olla vapaus arvostella uskontoja ja sen kielteisiä puolia.

EUROOPAN UNIONI (EU) JA EURO

Suomen tulee pyrkiä eroon EU:sta ja eurosta. EU-jäsenyys on vienyt maatamme aina vain suurempiin ongelmiin joille ei näy loppua.

Tämän hetken lainsäädännöstämme suurin osa kansalaisten mielestä järjettömistä lakipykälistä tulee suoraan EU:sta. Nämä skandinaavisiin oloihin sopimattomat pykälät voidaan välttää eroamalla EU:sta.

On pyrittävä siihen, että Suomessa on oma raha- ja talouspolitiikka sekä oma valuutta mahdollisimman pian.

SCHENGENIN SOPIMUS

Kannatamme Schengenin sopimuksesta irtisanoutumista. On todettava, että Schengenin sopimus on jo käytännössä kuollut pykälä, jota ei noudata yksikään valtio.

Schengenin sopimus vapaine liikkuvuuksineen luo ongelmia monessa suhteessa. Olematon rajavalvonta on lisännyt terrorismia ja kansainvälistä rikollisuutta. Maassamme on tuhansittain paperittomia turvapaikanhakijoita, joista viranomaisilla ei ole tietoa sijainnista, taustoista tai tarkoitusperiaatteista. Rajavalvontaa on tiukennettava välittömästi

TYÖLLISYYS JA YRITTÄJYYS

Julkisen vallan on edistettävä suomalaisten työllisyyttä mm. poistamalla työllistämisen esteitä ja alentamalla työllistämisen kustannuksia sekä byrokratiaa. Työttömiä ei pidä syyllistää siitä, että työpaikkoja ei ole, vaan niitä on pyrittävä luomaan lisää kestävin keinoin.

Nuorisotyöttömyyden hoitoon on tartuttava entistä ahkerammin. On luotava työpaikkoja, joista nuoret saavat sekä kokemusta että mahdollisimman pysyviä työsuhteita.

Pienyrittäjän toimintaa tulee helpottaa poistamalla turhaa byrokratiaa sekä liiallista verotusta. Työntekijän palkkaamisen kynnystä tulee alentaa palkkaamisen sivukuluja helpottamalla, irtisanomissuojaa laskemalla sekä sallimalla myös keskinäiset työpaikkakohtaiset työehtosopimukset pk-yrityksille. Esimerkiksi Viron yritysverotusmallin soveltuvuus Suomeen on otettava tarkasteluun mahdollisimman pian.

Yksin- ja mikroyrityksiltä (alle 10 hengen yritykset) on poistettava työllistämistä ehkäisevät työn sivukulut. Näitä vastaavat tulot tulee kerätä tuotantoperusteisella verotuksella.

Suomessa on sitouduttava luomaan ja pitämään suomalaisia työpaikkoja. Työpaikkoja halpa tuotantomaihin siirtävien yrityksien mahdollisesti saamat tuet on perittävä takaisin.

Työvoimatoimet ovat kuitenkin tehottomia niin kauan, kun joudumme kilpailemaan samassa valuutassa (euro) esimerkiksi Saksan kanssa. Taloutemme ovat liian erilaisia.

VEROTUS

Suomen kokonaisveroastetta tulee laskea. Erityisesti verotusta tulee laskea yleisimmissä kulutustuotteissa kuten ruoka, sähkö ja polttoaineet. Verotuksen laskulla on haettava toimeliaisuuden lisääntymistä.

Yle-vero on poistettava koska oy Yleisradio ab ei toteuta avointa, puoluesitoutumatonta ohjelmatarjontaa. Yleisradion on rahoitettava toimintansa itse.

Eläkkeiden ja työttömyyskorvausten verotus on tuotava siedettävälle tasolle.

Yrityksille on tuotava uudenlainen verotusmalli, jossa veroja maksetaan vasta kun raha poistuu yrityksestä, jolloin yrityksen voitoilla voi investoida yrityksen sisällä ja palkata lisää työvoimaa.

BYROKRATIA

Suomessa vallitseva liiallinen byrokratia tulee vähentää minimiin ja hankalat byrokratiaviidakot poistaa. Poliittisilla nimityksillä tehdyt ”suojatyöpaikat” tulee eliminoida välittömästi.

Valtion ja kuntien toimintojen sähköistämistä on myös jatkettava kulujen minimoimiseksi ja läpinäkyvyyden parantamiseksi.

Tälläkin hetkellä moni suomalainen kärsii taloudellisista ongelmista, sosiaali- ja terveydenhuollon parissa syntyvistä näkemyseroista ym., koska eivät liiallisen byrokratian takia jaksa tai osaa pitää kiinni omista laillisista oikeuksistaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKKA

Sote-ratkaisut vaativat muutakin kuin useiden sote-alueiden perustamista byrokratioineen. Toimiva sote-malli vaatii niin teknistä kehittämistä, kuin henkilökunnan kouluttamista käyttämään tietoteknisiä järjestelmiä tehokkaasti. Potilastiedot pitää saada keskitettyä, jotta niihin pääsee potilaan suostumuksella käsiksi mistä päin Suomea tahansa.

Potilaiden hoitoon pääsy on turvattava potilaan varallisuudesta riippumatta. Nykyisellään potilas joutuu jonottamaan omalääkärille pitkiä aikoja tai hänen hoitonsa voidaan jopa lopettaa kokonaan Suomessa, vaikka esimerkiksi Virossa hoitoa olisi mahdollista jatkaa. Potilaiden heitteillejättö on lopetettava.

Vakuutusoikeudet on saatettava yleisen oikeustajun tasalle. Vakuutusoikeuksissa on noudatettava rikoslain pykälää ”perättömän lausuman antaminen oikeuskäsittelyssä”. Tällä hetkellä vakuutuslääkärit voivat käytännössä hylätä vakuutushakemuksia valheellisin perustein saamatta asiasta mitään sanktiota. Myös Kansaneläkelaitoksen toiminta tulee ottaa tarkasteluun mm. vammais- ja hoitotukiasioissa.

Niin kutsuttu lastensuojelubisnes on perattava huolellisesti.

Tällä hetkellä lastensuojelu kohdistuu monesti liian suureellisesti tahoihin, joissa suojelua ei välttämättä edes tarvita, kun samaan aikaan toisella taholla lasta voidaan kohdella todella huonosti eikä asiaan puutu kukaan. Lastensuojelussa pitää aina ensisijaisesti tukea sekä ennaltaehkäistä ja vasta viimeisenä keinona käyttää huostaanottoa.

Kansaneläkkeiden minimiraja on oltava riittävällä tasolla.

Terveydenhuolto sekä kotipaikkakunnan yleisten kulkuneuvojen käyttö on oltava ilmaista eläkeläisille, vammaisille, työttömille ja sotaveteraaneille.

Yhteiskunnan on turvattava vanhusten, vammaisten ja sairaanhoidon palvelut asuinpaikkakunnasta riippumatta. Arvokas vanhuus -ajatus on tuotava päätöksenteon yhdeksi perusteeksi.

Suomidemokraatit kannattavat perustulon kehittämistä, mutta perustulo tulee kohdistaa vain Suomen kansalaisuuden omaaville.

VELKAANTUNEET

Ulosottolakia on muutettava niin, että velkaantuneilla olisi mahdollisuus lyhentää järkevästi velkaansa osittain tai kokonaan. Korkojen kohtuuttomaan kasvuun pitää puuttua lainsäädännöllä; korko ja velkakulut eivät saa kasvaa alkuperäistä velkaa suuremmiksi.

Myös yksityishenkilöiden ulosotto- tai perintävelkojen vanhenemisaikaa tulisi lyhentää viiteen (5) vuoteen laskien velan syntymisajankohdasta (pois lukien lainoitukset, joissa vanhenemisaika laskettaisiin oikeudessa vahvistetun tuomion päivämäärästä). Ulosottolakia tulisi muuttaa myös inhimillisempään suuntaan siten, että velallisella olisi mahdollisuus saada armahdus veloistaan elämäntilanteensa mukaisesti. Henkilökohtainen konkurssi on mahdollistettava.

Lähimenneisyydessä velkaantuneet yrittäjät kärsivät edelleen edellisen laman (90 -luku) jäljiltä tulleista veloista ja konkursseista. Nämä ikivelkaantuneet tulee saada pois jatkuvasta kierteestä.

MAASEUTU

Maaseudun hyvinvointia tulee edistää suomalaisen ruoantuotannon takaamiseksi.

Verotuksellisin keinoin voidaan suoraan tuoda suomalaisen ruoan hintaa lähemmäs tuontiruoan kustannuksia, jolloin suomalainen ruoka saadaan kuluttajalle houkuttelevammaksi sekä riittävän edulliseksi ostaa. Kotimaisen ruoan kysyntä lisää myös työpaikkoja koko ketjussa.

Geenimuunneltujen elintarvikkeiden ja raaka-aineiden tuonti Suomeen on kiellettävä.

rittäminen maaseudulla tulee tehdä houkuttelevammaksi mm. tukien oikeanlaisella kohdentamisella (mikäli tukia vielä jaetaan, ne tulee kohdentaa entistä suuremmassa määrin pientiloille ja erikoissuuntautumiselle kuten luomutuotanto) sekä byrokratian vähentämisellä.

Tukien maksaminen pitää olla tarveharkintaista; tukea maksetaan vain tuotantoperustein, ei maatalousharrastuksen perusteella.

Sukupolvenvaihdos pitää tehdä kivuttomammaksi; liiallista paperisotaa tulee vähentää sekä verotus poistaa, jolloin vaihdoksesta tulee yksinkertaisempi toteuttaa.

Maaseudulle tulisi suunnata myös hyvinvointiin vaikuttavia palveluja kuten ikäihmisten hoivakoteja, jolloin elämässä tarvittavia virikkeitä löytyisi heti hoivakodin omalta takapihalta.

Niin ikään etätyömahdollisuuksia tulee tarkastella entistä laajemmin, jolloin työskentely maaseudullakin helpottuu. Tähän vaikuttavana tekijänä ovat mm. riittävän nopeat internetyhteydet.

LIIKENNE

Maanteiden hoitoon tulee keskittää niitä verotuksesta saatavia tuloja, jotka ovat alun perin siihen tarkoitettujakin. Ajoneuvoverotuksesta saatavat tulot on käytettävä verotuksen alkuperäiseen tarkoitukseen: maanteiden sekä tieturvallisuuden hoitoon.

Tiestön asianmukaisessa kunnossa pitäminen tuo kuljetusliikkeille mahdollisuuden toimia koko Suomen alueella. Samalla tämä tuo elämää myös maaseudulle, jolloin saadaan pidettyä koko Suomi asuttuna.

Verotuksella ei saa näivettää suomalaisia kuljetusyrityksiä. Tämä luo kahdet markkinat, joissa ulkomaisilla yrityksillä on suurempi kilpailuetu.

Koko nykyinen tieverkko on saatettava vaihtuvien nopeusrajoituksien piiriin. Nykyään voimassa olevat kiinteät nopeusrajoitukset on oltava muuttuvia liikenteen määräistä riippuen. Näin autoilijoiden lainkuuliaisuus nopeusrajoituksiin ei rapaudu.

Emme kannata myöskään automaattista nopeusvalvontaa. Tämä ei lisää turvallisuutta, vaan tätä käytetään ylimääräisen veronkeräämisenä teiden käyttäjiltä.

YMPÄRISTÖ JA ENERGIA

Suomen energiahuollon tulee perustua ensisijaisesti kotimaisiin energianlähteisiin, mutta mikään energiamuoto ei saa olla kategorisesti poissuljettu.

Ympäristöön vaikutetaan yritysten kautta verotuksen ja sanktioiden keinoin. Yritysten on minimoitava ympäristöriskit, mutta toisaalta valtio ei saa tarpeettomasti hankaloittaa yritysten toimintaa. Asiassa on toimittava yhteistyössä monien tahojen kanssa.

PUOLUETUKI

Puoluetukijärjestelmä tulee kokonaisuudessaan remontoida.

Tuki tulee myöntää kaikille eduskuntavaaleissa vähintään 5000 ääntä keränneille puolueille, tasaisesti puolueen hankkiman äänimäärän perusteella. Kyseinen käytäntö lisää myös äänestyshalukkuutta, koska jokainen annettu ääni toisi vähintäänkin taloudellista tukea myös pienemmille puolueille.

Puoluetuen määrää tulee vähentää 7-8 euroon/hankittu ääni. Samalla puoluetukien valtiolle aiheuttama taloudellinen taakka vähenee.

OPISKELIJAT

Jokaiselle suomalaiselle nuorelle tulee taata opiskelumahdollisuus varallisuudesta huolimatta.

Lisäksi 19 vuotta täyttäneelle nuorelle tulee suoda mahdollisuus hakea ammatillisiin opintoihin mukaan, vaikkei hänellä olisi peruskoulun päästötodistusta (esim. ammattiin opiskelun ohessa voi suorittaa puuttuvat peruskoulun kurssit).

Oppisopimuskoulutusta ja kisälliperinnettä on kehitettävä eteenpäin.

MUUT ASIAT

Ajamme myös nykyisen alkoholipolitiikan romuttamista, ja alkoholin vapauttamista tavallisiin ruokakauppoihin tai tavallisille yrittäjille.